Python

解决django生成po文件,翻译失效的问题

ganlei的个人博客 - austgl 发布于 6年前 (2015-03-25)

用django-admin.py makemessages -a 更新po文件后 ,对需要翻译的字符串进行相应翻译后 再用django-admin.py compilemessages编译,发现有些英文能正常翻译,有些还是英文, 检查了下字串上方标注了 #,fuzzy 去掉后重新...

阅读(7414)评论(0)赞 (2)